Welkom op de website van Coiffure Versailles!
Bienvenue sur le site du Coiffure Versailles!

Privacy policy

Dit is de website van Salon Versailles

Ons postadres is
Wijnstraat 5
9600 Ronse

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0736.196.841

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op dit adres:
Wijnstraat 5
9600 Ronse

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
“Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

om de inhoud van onze website te verbeteren
om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

• Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:”
– via e-mail: coiffureversailles@gmail.com
– via telefoon: 055 20 81 82
– per post: Wijnstraat 5 9600 Ronse

“• Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners

Als u geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

• Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

• Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

• Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

• Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: – ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres”

Auteursrecht

De site www.coiffure-versailles.be is door het auteursrecht beschermd. De inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Salon Versailles. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Beperking van aansprakelijkheid

Salon Versailles levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Salon Versailles de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Salon Versailles kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Salon Versailles kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Salon Versailles kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Privacy policy

Ceci est le site web de Salon Versailles

Notre adresse postale est
Wijnstraat 5
9600 Ronse

Notre numéro d’entreprise ou de TVA est BE 0736.196.841

Notre entreprise est située:
Wijnstraat 5
9600 Ronse

Vos données personnelles, notre responsabilité
“Vos données personnelles, notre responsabilité

Sur ce site web, nous collectons vos données personnelles. Ces données sont gérées par notre entreprise. Nous conservons les informations suivantes lors de votre visite sur note site:

votre ‘domain name’ (adresse IP) lorsque vous visitez notre page web
votre adresse e-mail lorsque vous envoyez des messages/questions sur ce site
votre adresse e-mail lorsque vous communiquez avec nous par e-mail
votre adresse e-mail lorsque vous participez aux forums de discussion
l’ensemble des informations concernant les pages d’autres sites par l’intermédiaire desquelles vous avez accédé à notre site
l’ensemble de l’information concernant les pages que vous avez consultées sur notre site
toute information que vous nous avez donnée volontairement (par exemple dans le cadre d’enquêtes d’informations et/ou des inscriptions sur site)

Ces informations sont utilisées pour

améliorer le contenu de notre site web
vous contacter ultérieurement à des fins de marketing direct

Sécurité

Nous utilisons toujours les technologies de cryptage qui sont reconnues comme les standards industriels au sein du secteur IT quand nous transférons ou recevons vos données sur notre site Nous avons déjà mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger et éviter la perte, l’usage abusif ou l’altération des informations reçues sur notre site Quand nous recevons ou transférons certains types d’informations sensibles comme par exemple des informations financières, nous utilisons un serveur sécurisé

Comment nous contacter concernant notre police vie privée?

• Vous souhaitez réagir à l’une des pratiques décrites ci-dessous, vous pouvez nous contacter:”
– par e-mail: coiffureversailles@gmail.com
– par téléphone: 055 20 81 82
– par courrier: Wijnstraat 5 9600 Ronse

“• Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web vous pourriez recevoir des mailings périodiques de notre part, avec des informations sur des produits et services ou des événements à venir. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels mailings, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir des mailings d’autres sociétés/organisations avec lesquelles nous sommes liés contractuellement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: – partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus recevoir d’appels téléphoniques de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.

• Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le web vous pourriez recevoir un appel téléphonique de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou événements à venir. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels appels téléphoniques, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir un appel téléphonique d’autres sociétés/organisations avec lesquelles nous sommes liés contractuellement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: – partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus recevoir d’appels téléphoniques de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.

• Si vous nous communiquez votre numéro GSM via le web vous pouvez recevoir un message (SMS/MMS/ed) de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou événements à venir (dans un but de marketing direct), à la condition que vous y ayez expressément consenti ou que vous soyez déjà client chez nous et que vous nous ayez communiqué votre numéro de GSM. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels messages (SMS/MMS/ed), contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir des messages (SMS/MMS/ed) dans un but de marketing direct, d’autres sociétés/organisations à condition que vous y ayez consenti explicitement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: – partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus que nous transmettions votre numéro de GSM afin que vous ne receviez plus de tels messages (SMS/MMS/ed) de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.

• Si vous nous communiquez votre adresse e-mail via le web vous pouvez recevoir des e-mails de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou événements à venir (dans un but de marketing direct), à la condition que vous y ayez expressément consenti ou que vous soyez déjà client chez nous et que vous nous ayez communiqué votre adresse e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels e-mails, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir des e-mails dans un but de marketing direct, d’autres sociétés/organisations à condition que vous y ayez consenti explicitement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: – partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus que nous transmettions votre adresse e-mail afin que vous ne receviez plus de tels e-mails de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.

• Si vous ne souhaitez plus recevoir de mailings ou des appels téléphoniques de la part d’aucune société, vous pouvez contacter le service Robinson de l’Association Belge du Marketing Direct (www.robinsonlist.be, numéro de téléphone gratuit: 0800-91 887, par courrier: ABMD, Liste Robinson, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles)

• Notre société pourrait utiliser les informations des consommateurs pour de nouvelles utilisations qui ne sont pas encore prévues dans notre police “”vie privée””. Dans ce cas, nous vous contacterons avant d’utiliser vos données pour ces nouvelles utilisations, afin de vous faire savoir les changements de notre règlement de protection des données à caractère personnel et vous donner la possibilité de refuser de participer à ces nouveaux usages.

• Sur requête, nous procurons aux visiteurs de notre site un accès à toutes les informations les concernant. Si vous souhaitez accéder à ces informations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus.

• Sur requête, nous offrons aux visiteurs la possibilité de corriger toutes les informations inexactes les concernant. Si vous souhaitez corriger des informations vous concernant, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. • Si vous estimez que notre site ne respecte pas notre police vie privée telle qu’elle est décrite, veuillez prendre contact avec: – notre société elle-même à l’adresse mentionnée ci-dessus”

Copyright

Le contenu entier du Site Web www.coiffure-versailles.be , y compris la conception du site, tous les textes, mises en page, dessins, photos, films, graphiques et tous les autres éléments de ces pages web, ainsi que leur sélection et leur organisation, appartient uniquement et exclusivement à Salon Versailles, qui en possède le copyright, ou est inclus avec la permission du détenteur des droits approprié, tous droits réservés.

Limitation de responsabilité

Salon Versailles consentent de gros efforts pour que les informations mises à disposition soient complètes, correctes, exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent apparaître dans les informations mises à votre disposition. Si les informations fournies sur ou via le site portail comportaient des erreurs ou si certaines informations étaient indisponibles sur ou via le site portail, Salon Versailles mettraient tout en oeuvre pour rectifier la situation au plus vite.

Salon Versailles déclinent toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de la consultation ou de l’utilisation des sites web ou des informations mises à disposition sur les sites web auxquels renvoie le site portail.

Si vous constatez des erreurs dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez prendre contact avec l’administrateur du site Web.

L’utilisateur est conscient que l’information est susceptible d’être modifiée sans avis préalable.. Salon Versailles décline toute responsabilité quant au contenu du site et à son utilisation. Au cas où des liens seraient créés avec d’autres sites, Salon Versailles ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu et de l’existence de ces autres sites.